Rada MČ

 Rada je výkonným orgánem MČ v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá Zastupitelstvu. Radu MČ Brno-Starý Lískovec tvoří starosta, místostarosta a dalších 5 členů rady volených z řad členů Zastupitelstva. Rada může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány Komise.

 Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze Rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva.