Informace pro žadatele dotací

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec
Použití a poskytnutí dotací se řídí obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 416/2001Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Žádosti o poskytnutí dotace na následující rok se podávají do 15. prosince aktuálního roku, žádosti lze také podávat kdykoli během roku.

O poskytování dotace nad 50 tis. Kč jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám rozhoduje ZMČ Brno – Starý Lískovec. Rozhodování o dotacích do částky 50 tis. Kč včetně, pak náleží do nevyhrazené pravomoci RMČ Brno – Starý Lískovec.

Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec je ke stažení pod článkem. Formulář je nutné podat na podatelně ÚMČ.

zadost o dotaci Starý Lískovec