Elektronická podatelna

el.podatelna@staryliskovec.cz

Podání musí být podepsáno zaručeným el. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V opačném případě musí být do 5-ti dnů doplněno (např.: vlastnoručním podpisem, nebo další zprávou obsahující zaručený el. podpis).

Doručení datové zprávy bude potvrzeno zasláním zprávy, jejíž součástí je elektronický podpis zaměstnance podatelny ÚMČ. Vzor zprávy: Vaše elektronické podání bylo přijato dne ..., v ... hodin a bylo zaevidováno pod číslem ... . Elektronická podatelna ÚMČ Brno- Starý Lískovec

Elektronická podatelna je provozována v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem o elektronickém podpisu, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na maximálně 8 MB.

Přehled datových formátů pro příjem zpráv v digitální podobě:

V případě zjištění výskytu chybného formátu, škodlivého kódu nebo neúplnosti u dokumentu v digitální podobě, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění.Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu  odstranit, dokument se nezpracovává.