Pravidla pronájmu bytů

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec

aktualizováno 20.10.2021

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec

Článek 1

Úvodní ustanovení

V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (dále v textu jen „Pravidla města), schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/29. konaném dne 20.06.2017, Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/41. konaném dne 04.09.2018, Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/18. konaném dne 16.06.2020, Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/21. konaném dne 10.11.2020, Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/23. konaném dne 19.01.2021, Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/25. konaném dne 23.03.2021, schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec tato Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec (dále v textu jen „Pravidla MČ“), která ke dni 16.06.2021 v plném rozsahu nahrazují a ruší „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec“ schválená usnesením č. 1 na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 09.09.2020 a usnesením č. 1 na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 07.04.2021.

Pravidla městské části jsou určena pro pronájem bytů svěřených do správy městské části Brno-Starý Lískovec za stanovené nájemné z bytu. Pronájem bytů se obecně řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími obecně závaznými předpisy. Na pronájem bytu není právní nárok.

Článek 2

Způsob pronájmu uvolněných bytů

Pokud město neurčí na základě ustanovení čl. 5 odst. 1 Pravidel města budoucího nájemce uvolněného bytu, doporučí Bytová komise Radě MČ způsob pronájmu uvolněného bytu dle jedné z následujících možností:

Článek 3

Žádost o byt

Článek 4

Zveřejnění uvolněného bytu

Článek 5

Přihlášení žadatelů na zveřejněný uvolněný byt

O pronájem uvolněného obecního bytu se mohou přihlásit pouze ti žadatelé, kteří mají v městské části Brno-Starý Lískovec evidovanou, řádně aktualizovanou žádost o pronájem bytu. Žadatel, který má zájem o konkrétní zveřejněný uvolněný obecní byt, si vyzvedne registrační lístek na podatelně úřadu, nebo na Odboru správy budov a bytů úřadu, lze jej vytisknout i z webových stránek úřadu (viz. příloha). Vyplněný registrační lístek žadatel odevzdá v termínu zveřejnění nabídky volného bytu na úřední desce MČ Brno-Starý Lískovec a města Brna na podatelnu ÚMČ Brno-Starý Lískovec.

Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-Starý Lískovec.

Článek 6

Kritéria výběru žadatelů

Článek 7

Postup při výběru žadatelů dle Kritérií MČ

Článek 8

Postup při pronájmu běžného obecního bytu schopného k okamžitému nastěhování

Článek 9

Postup při pronájmu běžného obecního bytu s dokončením oprav vlastním nákladem žadatele

Článek 10

Postup při pronájmu služebního bytu

Článek 11

Některé podmínky nájmu

Článek 12

Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla ve znění schváleném Zastupitelstvem městské části Brno-Starý Lískovec na XI. zasedání dne 16.06.2021 usnesením č. 13 nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem.