Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů

Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno Starý Lískovec

K podání žádosti o pronájem obecního bytu žadatel doloží tyto doklady:

Při podání registračního lístku na pronájem volného zveřejněného bytu je žadatel povinen aktualizovat uvedené doklady.  

Kritéria výběru žadatelů na pronájem obecního bytu

prokázaný trvalý (hlášený) pobyt ve městě Brně 15 bodů

Z hlediska trvalého (hlášeného) pobytu je nutné, aby měl žadatel zaregistrováno trvalé bydliště ve městě Brně. Podmínku nelze nahradit čestným prohlášením, že ve městě Brně trvale bydlí. Trvalý (hlášený) pobyt ve městě Brně musí žadatel v okamžiku posuzování jeho žádosti o pronájem obecního bytu mít vyznačen v platném průkazu (dokladu) totožnosti.

současná bytová situace žadatele

- doložení dokladů o výši příjmů za poslední 3 měsíce, kde zdrojem příjmů je:

Započítává se 1 zdroj příjmu a to ten, který je ohodnocen nejvyšším počtem bodů. Body nelze sčítat.

- doložení potvrzení o prezenčním studiu 3 body

- za každý celý rok od podání žádosti 1 bod

(max. 3 body za 3 roky)

- žadatel uvolní městské části Brno-Starý Lískovec obecní byt  20 bodů

subjektivní kritérium - na základě všech poznatků a dostupných informací o žadatelích může každý člen Bytové komise přidělit v souvislosti s pronájmem každého jednoho bytu  (body mohou být přiděleny každým členem BK jednomu uchazeči nebo rozděleny mezi více uchazečů, uvést do protokolu komise, kolik každý člen BK přidělil bodů) 0 – 5 bodů

Při prokázání nepravdivých údajů ze strany žadatele (bezdlužnost vůči městu Brnu, výše příjmů, atd.), bude žadateli sděleno vyřazení žádosti z evidence žadatelů v MČ Brno-Starý Lískovec.

O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje na základě doporučení Bytové komise Rada městské části Brno-Starý Lískovec, získané body slouží pouze jako orientační hledisko.

Schváleno na XIX. řádném zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 29.08.2018.

Tato Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec ruší Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec schválená Zastupitelstvem MČ Brno-Starý Lískovec na XVII. zasedání dne 07.03.2018.