Zpracování OÚ (GDPR)

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Úřad městské části tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných ÚMČ námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit těmito způsoby:

Žadatel se osobně indentifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba ÚMČ povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti

Dále subjekty údajů mají:

Kontaktní údaje pověřence úřadu pro ochranu osobních dat, dle článku 37 GDPR:

Bc. Jana Humpolíková, tel. 547 139 247; jana.humpolikova@staryliskovec.cz

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě. Kontaktní údaje pověřence úřadu pro ochranu osobních dat,

ÚMČ nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci Magistrátu města Brna nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.


ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ (článek 13, 14 nařízení GDPR)

Odbor správy budov a bytů

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře OSBB

Odbor sociální, školství a kultury

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře OSŠK

Odbor všeobecný

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře OVŠ

Stavební úřad

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře SÚ

Odbor vnitřních věcí

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře OVV

Sekretariát starosty a tajemníka

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře SST