IX. ZMČ Brno-Starý Lískovec

SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO
Starosta městské části Brno-Starý Lískovec
svolává
IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec
na den 9.prosince 2020 od 17,00 hod.
do jídelny Základní školy Labská, 
na adrese ulice Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec

Navržený pořad jednání:

A) Organizační část
  1. Zahájení IX. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec
  2. Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu IX. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec
B) Program jednání
  1. Prodej pozemku p.č. 21/2 k.ú. SL – vyjádření MČ
  2. Změny katastrální hranice podle návrhu Katastrálního úřadu – vyjádření MČ
  3. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2020
  4. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2021
  5. Informace pro ZMČ o odpovědi p.Hudlíkovi na požadavek vznesený na VIII.zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.9.2020, bod 12
  6. Různé, diskuse, dotazy

C) Ukončení jednání
Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části Brno-Starý Lískovec. 
Tento přenos je zaznamenáván, archivován a může být zveřejňován. Všichni přítomni jsou žádáni, aby pokud možno ve svých vystoupeních neuváděli osobní,
citlivé či jiné údaje jiných osob, tedy údaje podléhající obecnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a souvisejících právních předpisů. Informace a kontakty 
týkající se ochrany osobních údajů v rámci městské části Brno-Starý Lískovec jsou zveřejněny na www.staryliskovec.cz.

Mgr. Vladan Krásný, v.r.
starosta MČ Brno-Starý Lískovec

originál celého textu ke stažení, zde:svolani 9 zmc 09122020