Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Magistrát města Brna jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl z moci úřední takto:

I. Poplatníkům místního poplatku z pobytu na území statutárního města Brna se promíjí místní poplatek z pobytu, stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“) za období od 24. 5. 2021 do 31. 12. 2021, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.

II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

celý text zde:Prominuti poplatku z pobytu