Oznámení o realizaci podrobného geotechnického průzkumu

Společnost INSET s.r.o., Lucemburská 7, 130 00 Praha 3, byla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Brno pověřena provedením podrobného geotechnického průzkumu „Rozšíření D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum, podrobný GTP“. Průzkum je navržen pro doplnění informací o základových poměrech na rozšíření dálnice D1, v úseku MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum, pro projektované šestipruhové uspořádání.

Objednatelem podrobného GTP je tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno.

V rámci podrobného geotechnického průzkumu budou v navrhované trase dálnice a souvisejících staveb prováděny průzkumné inženýrskogeologické (48 ks) a presiometrické (3 ks) strojně vrtané sondy. Dále bude provedeno 9 ks statických penetrací.

Průběh všech průzkumných prací bude koordinován v rámci dohod s majiteli a uživateli dotčených pozemků. Při těchto pracích se předpokládá, že budou prováděny tak, aby v co nejmenší míře omezily vlastnická, resp. uživatelská práva. A aby nedošlo ke škodám na majetku a životním prostředí. S ohledem na tuto skutečnost budou průzkumné práce prováděny v období cca říjen 2023 – květen 2024.

Současně bude provedena repasportizace hydrogeologických objektů (domovních studní a vrtů) v okolí stavby (jedná se o cca 27 ks studní a vrtů). Součástí uvedených prací bude i vzorkování podzemních vod a jejich následný rozbor v příslušné akreditované laboratoři. Pasportizaci studní budou provádět pracovníci firmy INSET s.r.o., kteří se majitelům objektů budou prokazovat pověřením k provádění uvedených činností a osobními doklady.
Starý Lískovec - oznámení o realizaci podrobného GTP.png

Starý Lískovec - oznámení o realizaci podrobného GTP str 02.png